Writing Training International Course 2019

Sự kiện này đã kết thúc

Writing Workshop with MAI

Huấn Luyện Viết Văn

cùng Hiệp Hội Văn Học Cơ Đốc Quốc Tế (MAI)

 

 

Do you like to write or create meaningful media content? Do you, your church or community have a story to tell? Do you want your article to make an impact on someone’s life? Do you feel the need to record stories about your church or the church in Vietnam? If your answer to the above questions is a ‘yes’, then we would like to invite you to join us in an upcoming workshop sponsored by Media Associates International.

Bạn có muốn viết hoặc thực hiện một nội dung truyền thông ý nghĩa? Bạn, Hội thánh bạn hoặc cộng đồng của bạn có một câu chuyện muốn kể? Bạn có muốn chủ đề mà bạn đề cập tới đem lại ảnh hưởng tốt cho đời sống của người khác? Bạn có cảm thấy muốn lưu lại những câu chuyện về Hội thánh bạn hoặc Hội thánh Chúa chung tại Việt Nam? Nếu câu trả lời của bạn cho tất cả những mục trên là “có”, chúng tôi thân mời bạn tham dự buổi workshop sắp đến được tổ chức bởi Hiệp Hội Văn Học Cơ Đốc Quốc Tế (MAI).

The workshop will cover the following topics:

Buổi workshop truyền tải những vấn đề sau:

 • What does it mean to be a Christian writer? / Trở thành nhà văn Cơ Đốc nghĩa là gì?
 • How to choose interesting and relevant topics? / Làm cách nào để chọn được những chủ để thú vị và thích hợp?
 • What are the elements of good writing? / Những yếu tố quyết định một bài viết tốt là gì?
 • How to write testimonies? / Cách viết những lời chứng như thế nào?
 • How to write church news and history? Cách viết bản tin và lịch sử Hội Thánh như thế nào?
 • How to write for the social media? Cách viết bài trên mạng xã hội như thế nào?
 • How to produce short video clips? Làm cách nào để thực hiện một đoạn video ngắn?

Xin đăng kí để BTC nắm bắt số lượng hầu để chuẩn bị cho việc học tập của các học viên đạt được chất lượng tốt nhất.

Lệ phí khoá học: 800.000 / 1 người / 4 ngày.

Địa điểm: 54 Lý Văn Phức, Phường Tân Định, Quận 1 – Nhà Hàng The Organic

Lệ phí đã bao gồm ăn trưa, tea-break, và các chi phí khác.

Link Đăng Kí Bên Dưới

Worship & Prayer
08:00 - 08:30

Worship & Prayer

Lesson 1
08:30 - 11:30

Learning about Testimonies Writing (1) - Break in between

Break and Lunch
11:30 - 13:30

Lunch and break

Lesson 2
13:30 -16:30

Learning about Testimonies Writing (2) - Break in between

Worship & Prayer
08:00 - 08:30

Worship Time

Lesson 3
08:30 - 11:30

Church History Writing Skill (1) - Break in between

Lunch and Break Time
11:30 - 13:30

Lunch and Break Time

Lesson 4
13:30 - 16:30

Church History Writing Skill (2) - Break in between

Worship & Prayer
08:00 - 08:30

Worship & Prayer

Lession 5
08:30 - 11:30

Current Issues Report Writing Skill (1) - Break in between

Lunch and Break Time
11:30 - 13:30

Lunch and Break Time

Lesson 6
13:30 - 16:30

Current Issues Report Writing Skill (2) - Break in between

Worship & Prayer
08:00 - 08:30

Worship & Prayer

Lesson 7
8:30 - 11:30

Writing Skill with Social Media (1) - Break in between

Lunch and Break
11:30 - 13:30

Lunch and Break

Lesson 8
13:30 - 16:30

Writing Skill with Social Media (2) - Break in between

Leave a reply

  Tổng Quan Sự Kiện

  13/08/2019 8:00 sáng
  16/08/2019 5:00 chiều

  Đơn Vị Tổ Chức

  AbaTV, MAI
  event.abatv.info@gmail.com
  0908279205
  abatv.info