STEP OUT – WORSHIP NIGHT

Sự kiện này đã kết thúc

Chương trình

Ngợi Khen – Thờ Phượng & Cầu Nguyện.

Khơi gợi lại ngọn lửa trong chính mỗi chúng ta, bạn đã sẵn sàng “Renew” laị bản thân, sẵn sàng để Đức Thánh Linh “Refill” và để mỗi cá nhân chúng ta “Step out” ra khỏi vùng an toàn cho một hành trình mới phía trước.

Đón khách
18:00 - 18:30
Chương Trình
18:30-21:00
Kết thúc

Leave a reply

Tổng Quan Sự Kiện

21/01/2021 6:00 chiều
21/01/2021 9:00 chiều
Trung Tâm Mục Vụ

Đơn Vị Tổ Chức

Abatv & Shine Up Team
event.abatv.info@gmail.com