Speakers

Jeff Smith

Jeff Smith

Đạo Diễn/Nhà sản xuất phim
Steve Hyland

Steve Hyland

Quản Lý Bộ Phận Khách Hàng Coca Cola Toàn Cầu
Big Smile

Big Smile

Accountant
Mrs Dion

Mrs Dion

Accountant
Paul Beersdorf

Paul Beersdorf

Giám Đốc Phân Tích Dữ Liệu Coca Cola Toàn Cầu
John Doe

John Doe

CEO Mitup